Tantralife logo

Partnership and tantric massage school

Terms of participation

The terms of participation are yet to be translated into English. In the meanwhile we have used Google Translator to translate the page. You can choose to tanslate the page.

Translate by Google
 • Příjezdem na kurz účastník souhlasí s těmito pomínkami

Vlastní odpovědnost

 • Účast na našich kurzech je dobrovolnou volbou účastníka na základě jeho vlastního rozhodnutí a na jeho vlastní odpovědnost, veškerá cvičení jsou pouze pozvánkou zúčastnit se jich.
 • Každý účastník nese plnou zodpovědnost sám za sebe, včetně svého chování k ostatním osobám v místě programu a/nebo k účastníkům zvolené akce.
 • Tantralife ani žádná jiná osoba pracující v jeho pověření není zodpovědná za účastníkovy případné škody, poranění nebo ztráty.
 • V případě zranění nebo onemocnění si finanční náklady nutné na lékařské ošetření apod. hradí každý účastník sám.

Zdravotní ohledy

 • Některá cvičení mohou být pro některé účastníky fyzicky nebo psychicky náročná. Požadujeme, abyste nám sdělili, zda máte nebo jste měli v minulosti psychické problémy a jakého druhu, případně užíváte psychotropní látky nebo psychofarmaka.
 • Požadujeme rovněž informaci o případné péči psychologa nebo psychiatra, současné nebo minulé.
 • Účast na kurzu není možná, pokud se účastník psychiatricky léčí nebo je aktuálně nakažen infekční nebo jinou přenosnou chorobou.
 • Účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat obvyklá zdravotní a hygienická pravidla a bude se řídit pokyny stanovenými pro kurzy ze strany Tantralife.
 • V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.
 • Účastník je srozuměn s tím, že seminář nenahrazuje psychoterapeutické či jiné odborné lékařské ošetření.

Důvěrnost informací

 • Účastník se zavazuje respektovat, že veškeré informace, vztahující se k dění na kurzu a ostatním účastníkům, jsou a zůstanou důvěrné.
 • Účastník, který přijel s tím, že popíše nebo bude jinak publikovat dění související s kurzem, se zavazuje, že si pro tento účel vyžádá písemný souhlas Tantralife.
 • Účastník se zavazuje, že nebude dále šířit, vyučovat ani jinak používat na svých kurzech materiály Tantralife bez písemného svolení ze strany Tantralife.

Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje, které uživatelé poskytnou Tantralife prostřednictvím internetové adresy http://www.tantralife.cz (dále jen „Osobní údaje“), budou považovány za důvěrné.
 • Účel, k němuž budou Osobní údaje zpracovány, vyplývá z kontextu příslušné stránky, která umožňuje vložení těchto údajů. Tantralife zaručuje, že neposkytne Osobní údaje jiné osobě. Tantralife dále zaručuje, že s Osobními údaji bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Osoba, která poskytla Osobní údaje, souhlasí s tím, aby Tantralife všechny poskytnuté Osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše, nebo aby takové údaje nechal zpracovat jinou osobou.
 • Osoba, která poskytla Osobní údaje, má právo požádat Tantralife, aby její Osobní údaje vyloučil ze zpracovávání. Taková žádost musí být písemná a odeslána na mailovou adresu tantralifeprague@g@mail.com

Organizace

 • Po přijetí vámi zaplacené zálohy vám potvrdíme rezervaci místa na kurzu
 • Záloha přijatá nejpozději 4 týdny před začátkem kurzu vám zajistí slevu ve výši 200 Kč
 • Doplatek se hradí v hotovosti na začátku kurzu
 • Záloha slouží současně jako rezervační poplatek, který platíme předem poskytovateli prostor pro kurz, proto je nevratná.
 • V případě, že se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit a oznámíte nám to s dostatečným předstihem, je možné po domluvě převést část zálohy na jiný náš kurz.
 • V případě, že za sebe pošlete náhradníka (stejného pohlaví), může využít vaši zálohu po odečtení administrativního poplatku ve výši 200 Kč
 • Pokud se kurz nebude konat z důvodů ležících na naší straně, bude vám záloha samozřejmě vrácena v plné výši.
 • Rozhodne-li se účastník ukončit kurz před jeho oficiálním koncem, kurzovné se nevrací.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit programu pouze s písemným souhlasem rodičů nebo opatrovníka.